O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Bütçe Plan Servisi

Anasayfa » Kurumsal » Birimler » Mali İşler Birimi » Bütçe Plan Servisi

1. Gelir Takip İşlemleri:
a.
Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Geliri, Telafi Geliri:
2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi ve yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında önlisans, lisans ve yükseklisans programlarında kayıtlı öğrencilerden tahsil edilen ücretler ile katkı payları Devlet tarafından karşılanan öğrenciler için gönderilen “Telafi Geliri”.
b. Diğer Gelirler:

  • Yemek Hizmetleri Geliri
  • Ünilig Geliri
  • Fotokopi ve Ödünç Kitap Geliri
  • YÖS Başvuru Ücreti Geliri
  • Kimlik Kartı Geliri

Yukarıda sayılan gelirlerden SKS bütçesine özgelir olarak kaydedilmesi gereken tutarlar, her ay sonunda Strateji geliştirme Daire Başkanlığına bildirilerek gelir kaydı yaptırılır.

2. Gider Takip ve Bütçe Hazırlık İşlemleri
a. Gider Takip:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31. maddesi (Ek fıkra: 29/6/2012-6338/13 md.) gereği; Başkanlığımızın öğrenciye yönelik harcamaları bütçe imkanları doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu kapsamda Başkanlıkça yapılan harcamaların bütçe tertbi bazında takibi birim tarafından yapılır.
b. Bütçe Hazırlık:
Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlanarak imzalı şekilde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına değerlendirilmek üzere gönderilir. Gider teklifleri, Maliye Bakanlığınca belirlenmiş kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma esasına (analitik bütçe sınıflandırması); gelir teklifleri ise ekonomik sınıflandırma esasına uygun olarak hazırlanır.

İletişim : (0362) 312 1919- 7086 (dahili)